Stowarzyszenie Tratwa

Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa” w Tarnowie

 

Stowarzyszenie Akademickie „Tratwa” w Tarnowie

 

Jest organizacją pozarządową, działającą w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, której celem, zgodnie ze statutem, jest praca formacyjna rozumiana jako kształtowanie postaw młodej inteligencji katolickiej, poprzez:

 

a) aktywny udział w duszpasterstwie akademickim,
b) pomaganie jej w pogłębianiu dojrzałości religijnej,
c) udział w życiu publicznym w oparciu o chrześcijański system wartości,
d) kształtowanie i propagowanie kultury chrześcijańskiej i humanistycznej,
e) uświadamianie swych obowiązków wobec Kościoła i Ojczyzny.

 

Stowarzyszenie zostało erygowane dekretem Biskupa Tarnowskiego z dnia 2 października 2004 r. (L.dz.: OH.IV-6/44/04) natomiast osobowość prawna została nadana na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. (Dz. U z 2005 r. Nr 69, poz. 619).

 

Stowarzyszenie tworzą osoby odpowiedzialne za wspólnoty działające w Duszpasterstwie Akademickim Tratwa, stając się członkami Stowarzyszenia i składając zobowiązania wspólnotowe.

 

 

Komentarze: